ఇత్తడి పాత్రలు మెరిసిపోవాలంటే ఏం చేయాలి?

చాలా మందికి ఇత్తడి పాత్రలు ఉంటాయి. కానీ రోజువారీ వాడకానికి అవి కొద్దిగా మురికిగా కనబడతాయి. అలాంటప్పుడు మనం వాటిని తళతళలాడే లాగా చేయాలంటే ఏం చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.


ఇత్తడి పాత్రలు మెరిసిపోవాలంటే ఏం చేయాలి?

మన ఇంట్లో వాడే అగర్బత్తి కాలిన తర్వాత వచ్చే పొడిని తీసుకొని ఇత్తడి పాత్రలు కడిగితే అవి చాలా చక్కగా శుభ్రంగా అవుతాయి.


అలాగే మీకు ఎలాంటి సందేహం ఉన్న కామెంట్ బాక్స్ లో తెలియజేయండి.

Subscribe to Our Newsletter

  • White Facebook Icon

© 2023 by Health Tips.